การเงิน-สสว.

สสว.เติมเต็มเถ้าแก่เอสเอ็มอี โดดค้ำเงินกู้-แจกงบอุดหนุน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เปิดเผยว่า สสว.ได้ตั้งเป้าผลักดันให้เอสเอ็มอีเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เอสเอ็มอีในปีนี้เติบโต 2-4% ผ่านแผนพัฒนาเอสเอ็มอีในหลายๆด้าน อาทิ การประสานให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงินให้เอสเอ็มอีวงเงิน 968 ล้านบาท

การเงิน-สสว.

“การค้ำประกันดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาช่วงโควิด-19 และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เกิดขึ้นในส่วนโควิด-19 มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปปรับปรุงกิจการรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมเอสเอ็มอี 1,500 ราย รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท”

ขณะเดียวกัน สสว.ยังได้ดำเนินมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDS) อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ในการพัฒนาเอสเอ็มอีแบบร่วมจ่าย ในสัดส่วน 50-80% ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท จนถึงเดือน ก.ย.นี้

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP